แบบประเมิน


ประเมิน  :  ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์

หัวข้อ  :  

กรุณาเลือกรายการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1 = ควรปรับปรุง,    2 = พอใช้,  3 = ดี / เหมาะสม,  4 = ดีมาก / เหมาะสมมาก

1. ความเหมาะสมที่เกี่ยวกับผู้นำเสนอ

- การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ

 

1    2    3    4

- จังหวะในการพูด เน้นเสียงสูง/ต่ำ เหมาะสม

 

1    2    3    4

- มีการเน้นหรือพูดซ้ำประเด็นที่สำคัญ

 

1    2    3    4

- ภาษากาย / บุคลิกภาพและความมั่นใจในการนำเสนอ

 

1    2    3    4

2. ความเหมาะสมในเนื้อหาที่นำเสนอ

- การเกริ่นนำ “Introduction” ได้น่าสนใจ

 

1    2    3    4

- มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

 

1    2    3    4

- มีความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่นำเสนอมีการสรุปเนื้อหาในการนำเสนอ

 

1    2    3    4

- การเรียงลำดับเรื่องราวในการนำเสนอ

 

1    2    3    4

- มีการสรุปเนื้อหาในการนำเสนอ

 

1    2    3    4

- ข้อมูลสนับสนุน เหมาะสมน่าเชื่อถือ

 

1    2    3    4

- เนื้อหาสอดคล้องกับเวลาที่กำหนด

 

1    2    3    4

- ประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอ

 

1    2    3    4

3. ความเหมาะสมของเทคนิคทั่วไปของการนำเสนอ

- ขนาดตัวอักษร (หัวเรื่อง / รายละเอียด)

 

1    2    3    4

- สไลด์สวยงาม/ ชัดเจน/ อ่านง่าย

 

1    2    3    4

- การใช้ภาพ /แผนภาพประกอบ (กราฟ, แผนภูมิ, ตาราง) ประกอบเหมาะสม

 

1    2    3    4

- มีการเน้นขัอความในประเด็นที่สำคัญ

 

1    2    3    4

ข้อเสนอแนะ

เมื่อท่านได้ทำแบบประเมิน และ คลิกบันทึกแบบประเมินแล้ว จะไม่แสดงอีก เนื่องจากได้ประเมิน และส่งเรียบร้อยแล้ว

www.dentanestpmk.edupcm.com/