Skip to main content


Logbook


บันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี

ปีการศึกษา 2559-2561

ลำดับที่
รายการ
แสดง
พิมพ์
1 ปีการศึกษา 2559-61
2 นพ.ชนิตพล อำพรวิชัย
3 นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช
4 นพ.พงษ์วรงค์ ศรีมันตะ
5 นพ.สุรเชษฐ์ สืบดา
6 นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ
7 พญ.จันทร์จิรา พะโพ
8 พญ.ภาสินี เสนพงษ์
9 พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย
10 พญ.สุริสาษ์ ไตรภพภูมิ
11 ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล
12 ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์
13 ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร
14 ร.ท.ชนาธิป มีรอด
15 ร.ท.วัชระ จิรชัยรัตนสิน
16 ร.ท.หญิงณัฐนิช แซ่ลี้
  บันทึกข้อมูล LogBook