Dent Anest of PMK
Skip to main content


Research


ความก้าวหน้าของงานวิจัย


ปีที่
ลำดับความก้าวหน้า
แพทย์ประจำบ้าน
3 - 61/09 ตีพิมพ์เรียบร้อย
3 - 61/07 ส่งและรอการตีพิมพ์
3 - 61/03 เขียนรายงานการวิจัย
3 - 60/09 วิเคราะห์ผลการวิจัย
2 - 61/03 เก็บข้อมูลวิจัย
2 - 60/09 ส่งและรอการพิจารณาจริยธรรม
1 - 61/03 เขียนโครงร่างวิจัย
1 - 60/11
1 - 60/09 ศึกษาบทความวิจัย
1 - 60/07 หัวข้อวิจัย


บันทึกการตรวจความก้าวหน้างานวิจัย