Dent Anest of PMK
Skip to main content


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่ 29 ม.ค. 2566


วันที่ 29 ม.ค. 2566
1,2,7
5(CVT)
9(CVT)
6,12,14& RR
Eye&ENT
ORTHO 1
ORTHO 2
Consult
C/S
นอก OR
Trauma
Pain clinic
หมายเหตุ
ประชุมบ่าย
หมายเหตุ
  อาจารย์แพทย์หากมีข้อสงสัย rotate กรุณาติดต่อ อ.ธีรวัฒน์ (หน.ทีม) โดยตรง อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านหากมีข้อสงสัย rotatet ของแพทย์ประจำบ้าน กรุณาติดต่อ อ.ณัฐธพงษ์ โดยตรง
  ถ้าอาจารย์์ไป C/S ให้อาจารยที่ Trauma ช่วยดู Consult แทนช่วงนั้น
  พ.ภัควิภา หน.ทีม resident พ.สรวิศ รพ.สนาม ชนาธิปไม่มีเคสนอก OR ช่วยใน OR/ C/S
วันที่ เวลา เรื่อง สถานที่ อาจารย์
23 ม.ค. 2566 1330-1530 คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์สถานการณืจำลองทางการแพทย์ทหาร ห้องประชุมรพี-สาคริก ชั้น 3 อาคารมงกุฎเกล้าเวช วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 ม.ค. 2566 0800-1600 คณะทำงานจัดสอบ MCQ ปี 3และ MCQ ปี 5 ประชุมการสร้างข้อสอบ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอน สปา จ.กาญจนบุรี ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
12 ม.ค. 2566 0800-1600 คณะทำงานจัดสอบ MCQ ปี 3และ MCQ ปี 5 ประชุมการสร้างข้อสอบ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอน สปา จ.กาญจนบุรี ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
11 ม.ค. 2566 0830-1530 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ห้องประชุมสดศรี อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
11 ม.ค. 2566 1200-1400 คณะทำงานพัฒนาการสอบ OSCE นพท.นศพ. วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา2565 ห้องประชุมภาควิชาสูติฯ ชั้น 8 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
11 ม.ค. 2566 0830-1530 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร QA in Meducation : Basic Course ประจำปี 2566 ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
22 ธ.ค. 2565 08.30-1200 งานครบรอบ20 ปี สพว.รพ.รร.6/วพม. Together is Power ห้องประชุมAuditorium ชั้น 1 อาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
15 พ.ย. 2565 0830-1600 คุมสอบ ACLS ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3 ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
14 พ.ย. 2565 0800-1600 คุมสอบ Intubation ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น 3 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
23 ก.ย. 2565 0830-1600 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินภาคสนามในการฝึก โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
22 ก.ย. 2565 0830-1600 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินภาคสนามในการฝึก โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
21 ก.ย. 2565 1300-1600 ประชุม Reflection And Feedback ห้องประชุมใหญ่ กองกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
20 ก.ย. 2565 1400-1530 ประชุมคณะทำงานประเมินทักษะหัตถการ(Manual skills) ครั้งที่1/65 ห้องประชุมพลโทสุจินด์ฯชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
16 ก.ย. 2565 0800-1600 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตของ วพม. (การสร้างข้อสอบ MEQ ปี 6 และ OSCE ปี 6) โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
15 ก.ย. 2565 0800 - 1600 ประชุมพัฒนาข้อสอบสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต การสร้างข้อสอบ MEQ ปี 6 และ OSCE ปี 6 ไอธารา รีสอร์ท สปา จว.เพชรบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
9 ก.ย. 2565 0800-1600 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น7 อาคารเพชรรัตน วพม. ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
อาจารย์ปรีชา จงสถาพงษ์พันธ์
6 ก.ย. 2565 0800-1600 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองสำหรับอาจารย์ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียนเดอะเรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
5 ก.ย. 2565 0800-1600 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองสำหรับอาจารย์ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียนเดอะเรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
24 ส.ค. 2565 1300-1600 เข้าร่วมประชุม Reflection And Feedback ณ ห้องประชุมใหญ่ กองกุมารเวชกรรม ชั้น10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
24 ส.ค. 2565 1300-1600 เข้าร่วมประชุม Reflection and feedback ห้องประชุมกองกุมารเวชชั้น 10 ตึกพัชรฯ รพ.รร.6 อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
19 ส.ค. 2565 0800-1600 ประชุมพัฒนาหลักสูตรเพชราวุธ 2565 โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
18 ส.ค. 2565 0800-1600 ประชุมพัฒนาหลักสูตรเพชราวุธ 2565 โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
17 ส.ค. 2565 1300-1430 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการสอบ Comprehensive examination:OSCE(Clinical Skills) นพท./นศพ. ปี 6 ปรนะจำปี2565 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ ZOOM อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
17 ส.ค. 2565 1000-1200 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตึกกองอำนวยการ ชั้น 3 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
11 ส.ค. 2565 1000-1200 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สถานการจำลองทางการแพทย์ ห้องประชุมรพี-สาคริก ชั้น 3 อาคารมงกุฎเกล้าเวช วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
10 ส.ค. 2565 1330-1600 อาจารย์ที่ปรึกษารายยาว เข้าร่วมกิจกรรม ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
9 ส.ค. 2565 0800-1600 การประเมิณสถาบันอย่างเป็นระบบของ วพม. 2565 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
8 ส.ค. 2565 0800-1600 การประเมิณสถาบันอย่างเป็นระบบของ วพม. 2565 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
20 ก.ค. 2565 1230-1430 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการสอน Comprehensive examination OSCE (clinical skills) ผ่านระบบ Zoom อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
20 ก.ค. 2565 1230-1430 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการสอน comprehensive examination OSCE (clinical skills) ผ่านระบบ Zoom อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
19 ก.ค. 2565 1000-1200 สอนร่วม รายวิชาศึกษาและวิชาชีพ (Education and Profession) นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 2 ปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
6 ก.ค. 2565 1330-1530 อบรมอาจารย์ที่ปรึกษารายยาว “Orientation for Longitudinal Mentor” ณ ห้องประชุม ๒๕ ปีชั้น ๗ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
24 มี.ค. 2565 1330-1530 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ วพม. ครั้งที่ 3/2565 ห้องรับรองสดศรีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
24 มี.ค. 2565 1200-1600 ประชุมพิจารณาทุนวิจัย โดยใช้งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม ปีงบประมาณ2566 ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 มี.ค. 2565 1200 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการสอบ Comprehensive examination : MCQ ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
1 มี.ค. 2565 08.30-1300 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
28 ก.พ. 2565 1300-1530 ประชุมเชิงปฏิบัติการ How To Use Online SAR Template : Learn and Shere ห้องเรียน ศสท. ชั้น 8 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
25 ก.พ. 2565 1330-1530 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ห้องประชุมระพี-สาคริกชั้น3 อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา(ZOOM) อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
24 ก.พ. 2565 0830-1600 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ห้องประชุม25ปี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 7 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
18 ก.พ. 2565 1300-1700 ร่วมกิจกรรมPCM WFME Tutorials ครั้งที่ 2 ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. (ZOOM) อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
17 ก.พ. 2565 1300-1400 ประชุมคณะทำงาน Entrustable Professional Activities ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพลโทสุจินต์ อุบลวัตร ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
17 ก.พ. 2565 1300-1400 ประชุมคณะทำงานEntrustable Professionol Activities ครั้งที่1 /65 ณ ห้องประชุมพลโทสุจินต์ อุบลวัตร ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
11 ก.พ. 2565 0800-1600 อบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
10 ก.พ. 2565 0800-1600 อบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
9 ก.พ. 2565 0800-1600 อบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
8 ก.พ. 2565 0800-1600 อบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
7 ก.พ. 2565 0800-1600 อบรมพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
28 ม.ค. 2565 0800-1600 ประชุมวิชาการ"Job Role of the 2030 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists" โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอน สปา จ.ภูเก็ต อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
27 ม.ค. 2565 0800-1600 ประชุมวิชาการ"Job Role of the 2030 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists" โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอน สปา จ.ภูเก็ต อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
26 ม.ค. 2565 0800-1600 ประชุมวิชาการ"Job Role of the 2030 Medical Educator : Imagineering the Education Futurists" โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอน สปา จ.ภูเก็ต อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
14 ม.ค. 2565 0800-1600 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตของ วพม. (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี3 และ MCQ ปี 5) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
13 ม.ค. 2565 0800 - 1600 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตของ วพม. (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี3 และ MCQ ปี 5) ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
23 ธ.ค. 2564 1200-1400 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical comprehensive Examination : OSCE นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่6 ครั้งที่ 5/63 ห้องประชุมภาควิชาสูติฯ ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
30 พ.ย. 2564 0800 - 1600 คุมสอบOSCEทักษะหัตถการ(Manual Skill) ๔ ทักษะ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ ๖ ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ชั้น ๖ และ ห้องประชุมพลเอกอาทิตย์ ชั้น ๘ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
29 พ.ย. 2564 0800-1600 อาจารย์คุมสอบ OSCE ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
17 พ.ย. 2564 1300-1430 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Objective Structured Clinical Examination OSCE (Clinical Skill) นพท./นศพ. ชั้นปีที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
27 ต.ค. 2564 1330-1500 ประชุมพัฒนาข้อสอบทักษะหัตถการ(manual skill) สำหรับ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องสมุดอาจารย์แพทย์ ชั้น 19 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
14 ต.ค. 2564 0900-1200 สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนกลยุทธ์ วพม.ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2566 ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 ก.ย. 2564 0800-1600 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ OSCE และ MEQ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
2 ก.ย. 2564 0800-1600 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ OSCE และ MEQ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
27 ส.ค. 2564 0800-1600 อบรม Teaching and Learning โรงแรม Royal Riverkwai Resort จ.กาญจนบุรี อาจารย์วิริยะ หอมหวล
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
26 ส.ค. 2564 0800-1600 อบรม Teaching and Learning โรงแรม Royal Riverkwai Resort จ.กาญจนบุรี อาจารย์วิริยะ หอมหวล
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
25 ส.ค. 2564 0800-1600 อบรม Teaching and Learning โรงแรม Royal Riverkwai Resort จ.กาญจนบุรี อาจารย์วิริยะ หอมหวล
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
18 ส.ค. 2564 1300-1530 คณะกรรมการบริหารวิชาการ วพม. ครั้งที่ 4/64 ณ ห้องรับรองสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
17 ส.ค. 2564 0800 - 1600 อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๒๕ ปี ชั้น ๗ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ
พ.ต.กลวัชร ศิระพลานนท์
11 ส.ค. 2564 0845-1600 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตของ วพม. (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี3 และ MCQ ปี 5) โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
10 ส.ค. 2564 0845-1800 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตของ วพม. (การสร้างข้อสอบ MCQ ปี3 และ MCQ ปี 5) โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
16 ก.ค. 2564 1300-1600 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 2/64 ห้องระพี-สาคริก อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ก.ค. 2564 1300-1430 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ OSCE ประชุมผ่านระบบ ZOOM อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 มิ.ย. 2564 1300-1430 ประชุมคณะกรรมการชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 1/64 ห้องประชุม ชั้ร 2 ศพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
8 มิ.ย. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์วิริยะ หอมหวล
7 มิ.ย. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
8 เม.ย. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
7 เม.ย. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
17 มี.ค. 2564 1200-1600 ประชุมพิจารณาทุนวิจัย งบประมาณผลิตแพทย์เพิ่ม ห้องณีณา - นิรันดร์ อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
7 มี.ค. 2564 0800-1600 อาจารย์คุมสอบขั้นตอนที่ 3 วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
24 ก.พ. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
23 ก.พ. 2564 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
11 ก.พ. 2564 0900 -1200 ประชุมคณะอนุกรรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณพิต วพม.ครั้งที่ 1/64 ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. (ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom) อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
5 ก.พ. 2564 0900-1600 โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ (Basic Non-Technical Skills Course) ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ก.พ. 2564 0900-1600 โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ (Basic Non-Technical Skills Course) ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯรพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
2 ก.พ. 2564 0900-1500 ประชุมเชิงปฏิบัตการวิจัย ประจำปี 2564 ห้องประชุม25ปี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 7 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
29 ม.ค. 2564 0800-1600 ประชุมสัมมนาอาจารย์พัฒนาข้อสอบ MCQ ปี 3 และปี5 โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (เลื่อนไปก่อน) อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
28 ม.ค. 2564 0800-1600 ประชุมสัมมนาอาจารย์พัฒนาข้อสอบ MCQ ปี 3 และปี5 โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (เลื่อนไปก่อน) อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
30 ธ.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์นวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน
29 ธ.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์นวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน
16 ธ.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
16 ธ.ค. 2563 0900-1530 Tranning Course for EPA Assessor ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
15 ธ.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
7 ธ.ค. 2563 0900-1530 Tranning Course for EPA Assessor ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
27 พ.ย. 2563 0400-1000 ประชุม อบรม เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินปฏิบัติการเพชราวุธ 2563 (โครงการพัฒนาอาจารย์ สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor Course ครั้งที่ 5) และขอเชิญร่วมออกฝึกภาคสนาม เป็นผู้ประเมินประจำสถานี ในการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. และพื้นที่อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 พ.ย. 2563 1200-2000 ประชุม อบรม เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินปฏิบัติการเพชราวุธ 2563 (โครงการพัฒนาอาจารย์ สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor Course ครั้งที่ 5) และขอเชิญร่วมออกฝึกภาคสนาม เป็นผู้ประเมินประจำสถานี ในการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. และพื้นที่อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 พ.ย. 2563 1200-2000 ประชุม อบรม เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินปฏิบัติการเพชราวุธ 2563 (โครงการพัฒนาอาจารย์ สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor Course ครั้งที่ 5) และขอเชิญร่วมออกฝึกภาคสนาม เป็นผู้ประเมินประจำสถานี ในการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. และพื้นที่อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 พ.ย. 2563 0900-1800 เข้าร่วมการฝึกภาคสนามปฏิบัตการเพชราวุธ พันสร.2 พล.ร.2 รอ. และบริเวณวนอุทยานอ่างเก็บนำ้จักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
6 พ.ย. 2563 1330-1430 อาจารย์คุมสอบสำหรับการจัดสอบ OSCE ทักษะทางคลินิก (clinical skills) สำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
3 พ.ย. 2563 0800-1630 อาจารย์คุมสอบสำหรับการจัดสอบ OSCE ทักษะหัตถการ (manual skills) 2 ทักษะ สำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 และห้องประชุมพลเอกอาทิตย์ฯ ชั้น 8 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
27 ต.ค. 2563 1400-1500 ประชุมคณะทำงานประเมินทักษะหัตถการ (Manual skills) ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมพลโท สุจินต์ฯ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
19 ต.ค. 2563 0800-1630 การนำแผนกลยุทธ์ วพม.ไปสุ๋ การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2565 ห้องนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
7 ต.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
7 ต.ค. 2563 1200-1400 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Objective Stucical Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 7 ต.ค. 63) ห้องประชุมภาควิชาสูติฯ ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
6 ต.ค. 2563 0800-1600 เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ศูยน์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ ชั้น 6 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 ก.ย. 2563 0800-1630 ปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ญาณิพรรณ จึงสมานญาติ
ร.อ.หญิงสุธิรา ศิริปุญโญทัย
22 ก.ย. 2563 0800-1600 เปลี่ยนแปลงวันจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563 ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
15 ก.ย. 2563 0830-1700 ประชุม อบรม เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินปฏิบัติการเพชราวุธ 2563 (โครงการพัฒนาอาจารย์ สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor Course ครั้งที่ 5) และขอเชิญร่วมออกฝึกภาคสนาม เป็นผู้ประเมินประจำสถานี ในการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
14 ก.ย. 2563 0830-1700 ประชุม อบรม เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินปฏิบัติการเพชราวุธ 2563 (โครงการพัฒนาอาจารย์ สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor Course ครั้งที่ 5) และขอเชิญร่วมออกฝึกภาคสนาม เป็นผู้ประเมินประจำสถานี ในการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
1 ก.ย. 2563 1100-1200 ประชุมคณะกรรมการชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 3/63 ห้องประชุม ชั้น 2 ศพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
28 ส.ค. 2563 0800-1600 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ OSCE และ MEQ โรงแรม Royal Riverkwai Resort & Spa จ.กาญจนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
27 ส.ค. 2563 0800-1600 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ OSCE และ MEQ โรงแรม Royal Riverkwai Resort & Spa จ.กาญจนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 ส.ค. 2563 1200-1600 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical comprehensive Examination MCQ ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
18 ส.ค. 2563 1300-1600 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.ชั้นคลินิก ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุมพลโท สุจินต์ฯ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ส.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 จว.ชลบุรี อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
13 ส.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 จว.ชลบุรี อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
7 ส.ค. 2563 0800-1600 อบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงแรมเจ้าพระยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
6 ส.ค. 2563 0800-1600 อบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงแรมเจ้าพระยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
5 ส.ค. 2563 0800-1600 อบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงแรมเจ้าพระยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ส.ค. 2563 0800-1600 วิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร (เน้นการเขียน มคอ.) ณ ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
24 ก.ค. 2563 0800-1600 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธและการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูช พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
24 ก.ค. 2563 0800-1600 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธและการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูช พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
23 ก.ค. 2563 0800-1600 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธและการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูช พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
17 ก.ค. 2563 0800-1630 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center (พัฒนาหลักสูตร SIM MilMed) โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
16 ก.ค. 2563 0830-1630 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center (พัฒนาหลักสูตร SIM MilMed) โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
10 ก.ค. 2563 1100-1200 ประชุมคณะกรรมการชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุม ชั้น 2 ศพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
17 มี.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 และขอส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.ชลบุรี อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
16 มี.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 และขอส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.ชลบุรี อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
31 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
30 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
29 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
28 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
27 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
21 ม.ค. 2563 1000-1200 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
26 ธ.ค. 2562 1200-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 ธ.ค. 2562 1200-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
18 ธ.ค. 2562 1200 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical Comprehensive Examination : MCQ ชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 2/62 ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
13 ธ.ค. 2562 0830-1630 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
12 ธ.ค. 2562 0830-2000 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
11 ธ.ค. 2562 0830-2000 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
26 พ.ย. 2562 0800-1630 คุมสอบ OSCE สำหรับหัตถการ(manual skills) 4 ทักษะสำหรับ นพท.นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
25 พ.ย. 2562 0800-1630 คุมสอบ OSCE สำหรับหัตถการ(manual skills) 4 ทักษะสำหรับ นพท.นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
14 พ.ย. 2562 1300-1530 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just - In - Time Learning Share & Learn ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
1 พ.ย. 2562 0800-1600 รายชื่อกรรมการจัดสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อสอบฯ โรงแรมไมด้าแกรนด์โฮเทล ทราวดี จ.นครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
31 ต.ค. 2562 0800-1600 รายชื่อกรรมการจัดสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อสอบฯ โรงแรมไมด้าแกรนด์โฮเทล ทราวดี จ.นครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
9 ต.ค. 2562 1300-1530 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning : Share & Learn ณ ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
25 ก.ย. 2562 1300-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 6/62 (วันที่ 25 ก.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
17 ก.ย. 2562 0600 ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
16 ก.ย. 2562 0600 ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
13 ก.ย. 2562 1300-1530 เรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
12 ก.ย. 2562 1300-1530 เรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ก.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 9 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ส.ค. 2562 09.00-1130 ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
29 ส.ค. 2562 0900-1600 ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
23 ส.ค. 2562 0900 เข้าร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมสถานีฝึก ประเมินการฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ณ พุทธอุทยานแห่งชาติ เขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
22 ส.ค. 2562 07.30-1600 เข้าร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมสถานีฝึก ประเมินการฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ณ พุทธอุทยานแห่งชาติ เขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
15 ส.ค. 2562 1200-1600 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างแบบสอบคู่ขนาน (MCQ) ห้องประชุมใหญ่กุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
9 ส.ค. 2562 0800 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ MEQ และ OSCE ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทราวดี นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
8 ส.ค. 2562 0800 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ MEQ และ OSCE ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทราวดี นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
7 ส.ค. 2562 1200 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical Comprehensive Examination MCQ ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคาร พัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
1 ส.ค. 2562 1130-1600 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตร (เน้นการเขียน มคอ.3) ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ก.ค. 2562 09.00-16.00 ประชุมโครงการการพัฒนาอาจารย์สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
18 ก.ค. 2562 0830 - 1600 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ข้อสอบ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 15 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 ก.ค. 2562 0800 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 Centara Sonrisa Residences and Sriracha อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
11 ก.ค. 2562 0800 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 Centara Sonrisa Residences and Sriracha อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
10 ก.ค. 2562 0800-1600 เป็นวิทยากร "Tips and Tricks; Desflurane With LMA in daily practice" ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญีกรรม ชั้น ๓ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
8 ก.ค. 2562 09.00-16.00 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหารายวิชาปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. 2563 ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
3 ก.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 7 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 ก.ค. 2562 09.00-16.00 (Ubiquitous) Technology Enhanced Learning ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 ก.ค. 2562 1300-1530 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning : Share & Learn ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
2 ก.ค. 2562 09.00-16.00 (Ubiquitous) Technology Enhanced Learning ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
28 มิ.ย. 2562 0800-1600 ขอเชิญเข้าร่วม อบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกบัติการเพราวุธ และการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
27 มิ.ย. 2562 0800-1600 ขอเชิญเข้าร่วม อบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกบัติการเพราวุธ และการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 มิ.ย. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 4/62 (วันที่ 26 มิ.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การใช้งาน Google App (Google suite for education) ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
19 มิ.ย. 2562 19-21 มิ.ย.62 เวลา0800-1630 อบรมพัฒนาอาจาร์ย Teaching and learning การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 โรงแรม ไอธารา รีสอร์ธ แอนด์ สปา เพชรบุรี อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
18 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท๊ปเล็ต ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
17 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท๊ปเล็ต ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 มิ.ย. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : Osce นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 3/62 (วันที่ 12 มิ.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
5 มิ.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่6 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 พ.ค. 2562 09.00-16.00 การพัฒนาบทเรียน active learning บน LMS Moodle ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
29 พ.ค. 2562 09.00-16.00 การพัฒนาบทเรียน active learning บน LMS Moodle ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
28 พ.ค. 2562 0900-1600 การติดตั้งและการดูแลLMS Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
22 พ.ค. 2562 1200-1400 ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดการสอบ Objective Structured clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 2/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
1 พ.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 5 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
1 พ.ค. 2562 1200-1600 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 1/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
24 เม.ย. 2562 1330 ประชุม นขต.วพม./คณะกรรมการการศึกษา วพม. ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
23 เม.ย. 2562 1300-15.30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just - In- Time Learning: Share & Learn ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
18 เม.ย. 2562 1200 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย.๖๒) ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 เม.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 4 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 มี.ค. 2562 1330-1630 การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2561 ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 มี.ค. 2562 1200-1330 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นพท./นศพ. วพม. ณ ห้องประชุมนิรันดรวิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์นพดล ชื่นศิริเกษม
8 มี.ค. 2562 1330 ประชุมคณะกรรมการชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 1 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี สถาบันพยาธิวิทยา อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
7 มี.ค. 2562 0900-1200 ประชุมเชิงปฏิบัติการ How To Use Online SAR Template : Learn and Share ระดับภาควิชา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม. ชั้น 8 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
6 ก.พ. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 2 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ม.ค. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/61 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
16 ม.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 1 ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
16 ม.ค. 2562 1330 ขอเชิญประชุม นขต.วพม./คณะกรรมการการศึกษา วพม. ครั้งที่ 1/62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ม.ค. 2562 1300 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.ชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
9 ม.ค. 2562 1330-1530 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
19 ธ.ค. 2561 0830-1600 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยา pre-cingress workshop ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง ultrasounds โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
14 ธ.ค. 2561 0900-1600 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 ธ.ค. 2561 0900-1600 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 ธ.ค. 2561 1200 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต วพม. ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
4 ธ.ค. 2561 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 12/61 ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ธ.ค. 2561 1300-1545 อบรมหลักสูตร QA in Medical Education : Basic course ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
28 พ.ย. 2561 12.00-16.30 แจ้งกำหนดการจัดสอบ และการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมฯ OSCE (สอนเสริม OSCE)สำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 3 วงสอบ วงที่1 OPD กุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 , วงที่ 2 OPD สูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 , วงที่ 3 OPD โสต ศอ นาสิก ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
นพ.นฤชิต บุญกังวาน
23 พ.ย. 2561 0800-1200 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) :An update ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
22 พ.ย. 2561 0800-1600 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) :An update ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
21 พ.ย. 2561 1330 ประชุมคณะกรรมการ นขต.วพม. ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
15 พ.ย. 2561 0900-1600 กรรมการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
15 พ.ย. 2561 0900-1400 ประชุมเพื่อตัดสินผลงานประกวดสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมภาควิชาชีวเคมี ชั้น 5 อาคารเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 พ.ย. 2561 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 11/16 ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 พ.ย. 2561 09.30-1200 Curriculum development with a focus on integrating simulation based- education ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
5 พ.ย. 2561 1330 - 1600 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑๑/๖๑ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น11 อ าคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
1 พ.ย. 2561 13.30-15.30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ห้องณีณา- นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
29 ต.ค. 2561 1300-1600 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่8/61 ห้องประชุมศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ชั้น2 อาคารสมเด็จย่า 90 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
อาจารย์นพดล ชื่นศิริเกษม
26 ต.ค. 2561 0800-1600 ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบ MCQ สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี3 ปี4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
25 ต.ค. 2561 0800-1600 ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบ MCQ สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี3 ปี4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
19 ต.ค. 2561 1200-1500 ขอเชิญประชุม CPR ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ อาาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น 9 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
12 ต.ค. 2561 1400-1530 ขอเชิญประชุมความคืบหน้าโครงการวิจัย PMK ห้องประชุมอาจารย์สุปรีชา ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
10 ต.ค. 2561 1200 เชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical comprehensive examination: MCQ ชั้นปีที่5 ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
27 ก.ย. 2561 0800-0900 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร "Postoperative pain control for TKA patient" ห้องประชุมอาจารย์สุปรีชา ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 ก.ย. 2561 1130-1500 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอผลงานวิจัยภายในประจำปีภาค/กอง" (เชิญหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย) ห้องคราประยูร ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
18 ก.ย. 2561 0900-1600 ขอเชิญคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยาร่วมประชุม ครั้งที่6/2561 ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น1 5 รพ.จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ก.ย. 2561 1330-1530 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.รร.๖ ห้องประชุม พลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ กพย. ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์นวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน
         
ชื่อ วันที่ลา ถึงวันที่ หมายเหตุ
ร.ท.หญิงณัฐนิช แซ่ลี้ 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงณัฐนิช แซ่ลี้ 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 30 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 30 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 26 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 26 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 23 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 19 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 17 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 17 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงณัฐนิช แซ่ลี้ 9 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 9 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 2 พ.ค. 2565 2 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 2 พ.ค. 2565 2 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 2 พ.ค. 2565 3 พ.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 22 เม.ย. 2565 22 เม.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 4 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ชนาธิป มีรอด 28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 21 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 18 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 15 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย 14 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 21 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 31 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ชนิตพล อำพรวิชัย 24 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 24 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 24 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 19 ม.ค. 2565 20 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 19 ม.ค. 2565 20 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 10 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2565 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 30 ธ.ค. 2564 30 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 27 ธ.ค. 2564 27 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 24 ธ.ค. 2564 24 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 20 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 20 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 13 ธ.ค. 2564 13 ธ.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 16 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 16 เม.ย. 2564 16 เม.ย. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 5 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564 ส่งใบลาแล้ว
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 1 เม.ย. 2564 2 เม.ย. 2564 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนโชติ ถนอมวงศ์ 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 24 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 23 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 22 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 22 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 15 ก.พ. 2564 15 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนโชติ ถนอมวงศ์ 15 ก.พ. 2564 15 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 1 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2564 ส่งใบลาแล้ว
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 14 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 29 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนโชติ ถนอมวงศ์ 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 17 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงสริตา จินาวงศ์ 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
นพ.ธนโชติ ถนอมวงศ์ 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
นพ.เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 6 พ.ย. 2563 6 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 2 พ.ย. 2563 2 พ.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 27 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 26 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.อัธยา รักสวน 26 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.สรวิศ ศิริเลิศวรกุล 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ชนาธิป มีรอด 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 5 ต.ค. 2563 6 ต.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 28 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 31 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 31 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 31 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 10 ส.ค. 2563 10 ส.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 17 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ส่งใบลาแล้ว
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 24 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 23 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 22 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563
ร.ต.หญิงรวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์ 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 28 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 25 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 18 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 9 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 23 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 6 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 6 พ.ย. 2562 6 พ.ย. 2562
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 1 พ.ย. 2562 1 พ.ย. 2562
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 24 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 24 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 17 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 11 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 11 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 10 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 10 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 4 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 27 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 23 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 22 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 21 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 21 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 17 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 17 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 8 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 2 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 29 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 26 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 17 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 20 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 18 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 4 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 21 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 21 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 7 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 2 ม.ค. 2562 4 ม.ค. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 2 ม.ค. 2562 4 ม.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 30 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 15 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 30 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 4 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 14 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 31 ก.ค. 2561 1 ส.ค. 2561
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 31 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 30 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 27 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 16 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
       

ตารางปฎิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 15 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564


วันที่
1,2,7
5(CVT)
9(CVT)
6,12,14& RR
Eye&ENT
ORTHO 1
ORTHO 2
Consult
C/S
นอก OR
Trauma
Pain clinic
หมายเหตุ
15 พ.ย. 2564 ปกรณ์


ชนิตพล
ภัคจิรา
สุธิราสุธิรา


อัธยา
กัญธณิศา
ปกรณ์


ธนากร
เอกสักถ์กลวัชร


เนติรัฐ
กลวัชร


ภัทธิยา
รัชตะภาคย์
กฤษณะ


สิริโชค,ดนุธนัช
กฤษณะสุวิมล


ชนาธิป
ธีรวัฒน์ณัฐนันท์ณรงค์ศักดิ์ สง.ผบช.
ณัฐธพงษ์สอนACLS
ธีรวัฒน์ APS(1300)

16 พ.ย. 2564 ปกรณ์


ชนิตพล
ดนุธนัช
ธีรวัฒน์


ภัควิภา
สุธิรา


รวิวรรณ
กัญธณิศา
ณัฐนันท์


รวิวรรณ
เอกสักถ์


สิรินพร
กลวัชร


ธนากร
กลวัชร


ภัทธิยา
รัชตะภาคย์
กฤษณะ


วัลภา
สิริโชค,ภัคจิรา
กฤษณะสุวิมล


ชนาธิป
ณรงค์ศักดิ์สิทธาพันธ์ณัฐธพงษ์สอน ACLS17 พ.ย. 2564 ปกรณ์


ชนิตพล
ดนุธนัช
กลวัชร


ภัควิภา
กลวัชร


ภัทธิยา
กัญธณิศา
ปกรณ์


ภัทธิยา
เอกสักถ์


สิรินพร
ธีรวัฒน์(9-1245)
เอกสักถ์ (12.45-14.45)

ธนากร
ธีรวัฒน์(9-1245)
เอกสักถ์ (12.45-14.45)

รวิวรรณ
รัชตะภาคย์
กฤษณะ


วัลภา
สิริโชค,ภัคจิรา
กฤษณะณัฐนันท์สุวิมลสุธิราณรงค์ศักดิ์ สง.ผบช.
นวลวรรณสอนACLS
ธีรวัฒน์,กฤษณะประชุมOSCE (13-1430)
ณัฐธพงษ์ประชุม อฝส.
ชาติชายARI (12-16)
18 พ.ย. 2564 ปกรณ์


ชนิตพล
ดนุธนัช
ธีรวัฒน์


ภัควิภา
สุธิรา(9-1245)
ปกรณ์ (12.45-16)

ภัทธิยา
กัญธณิศา
สุธิรา(9-1245)
ณัฐนันท์ (12.45-16)

ภัทธิยา
ณัฐนันท์


สริตา
กลวัชร


ธนากร
กลวัชร


รวิวรรณ
รัชตะภาคย์
ชาติชายสิริโชค,ภัคจิรา
ชาติชายสุวิมลนพดลเอกสักถ์สุธิราสอนพยาบาล(13-16)
นวลวรรณสอนACLS
ณัฐธพงษ์ประชุม อฝส.
กฤษณะตรวจเยี่ยมนขต(13-16)
19 พ.ย. 2564 ปกรณ์


ชนิตพล
ดนุธนัช
สุธิรา


ภัควิภา
สุธิรา


ภัทธิยา
กัญธณิศา
ปกรณ์


ภัทธิยา
เอกสักถ์


สริตา
กลวัชร


ธนากร
กลวัชร


รวิวรรณ
รัชตะภาคย์
ธีรวัฒน์สิริโชค,ภัคจิรา
ธีรวัฒน์สุวิมลชาติชายณัฐนันท์นวลวรรณสอนR1-2(1330-1530)
ณัฐธพงษ์ประชุมอฝส.
ณรงค์ศักดิ์เข้า สวนจิตรลดา

หมายเหตุ
  อาจารย์แพทย์หากมีข้อสงสัย rotate กรุณาติดต่อ อ.ธีรวัฒน์ (หน.ทีม) โดยตรง อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านหากมีข้อสงสัย rotatet ของแพทย์ประจำบ้าน กรุณาติดต่อ อ.ณัฐธพงษ์ โดยตรง
  ถ้าอาจารย์์ไป C/S ให้อาจารยที่ Trauma ช่วยดู Consult แทนช่วงนั้น
  พ.ภัควิภา หน.ทีม resident พ.สรวิศ รพ.สนาม ชนาธิปไม่มีเคสนอก OR ช่วยใน OR/ C/S

ตารางเวรประจำเดือน ม.ค. 2566


ตาราง Rotation แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562


กรกฎาคม 62
สิงหาคม 62
กันยายน 62
ตุลาคม 62
พฤษจิกายน 62
ธันวาคม 62
ภัควิภา
OR7
OR Orthopedic
OR12
OR6
OR 14
OR Trauma
อัธยา
OR Orthopedic
OR7
OR14
OR Trauma
OR12
OR1
สิรินพร
OR Trauma
OR12
OR7
OR14
OR Orthopedic
OR6
ภัทริยา
OR14
Trauma
OR Orthopedic
OR7
OR6
Elective/OPD
รวิวรรณ
OR12
OR14
OR Trauma
OR Orthopedic 
OR7
OR ENT
กฤษฎิ์
Pediatric(OR2)
CVT(ศิริราช)
OR CVT
Pediatric(จุฬา)/Pain
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
ณัฐนันท์
Neuro(OR1)
Out side OR/research
OR ENT
OR CVT
CVT(ศิริราช)
ICU (รามา)
ชนาธิป
Out side OR/research
OR ENT
CVT(ศิริราช)
Pain/Pediatric(จุฬา)
OR CVT
OPD/Elective
กรณ์
OR ENT
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric (จุฬา)
Pediatric(จุฬา)/Pain
OR CVT
 สิธาวีย์
OPD/Elective
Pediatric
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
OR ENT
Pediatric(จุฬา)/Pain
พรวินทร์
OR CVT
OR Orthopedic 
Pediatric
Neuro
Pain
OB(OR12,14)
ภูมินทร์
Pain
Painless
Neuro(จุฬาฯ)/CVT
OR Trauma
Elective
Alternative medicine/ PACU ECT
จิรนันท์
Painless
Alternative medicine/CVT
Pain
Elective
OR Trauma
OR Orthopedic
สุพฤกษ์
OR Orthopedic
Pain
Painless
Elective
Pediatric
OR Trauma
มกราคม 63
กุมภาพันธ์ 63
มีนาคม 63
เมษายน 63
พฤษาคม 63
มิถุนายน 63
ภัควิภา
OR EYE
OR CVT (OR5,9)
Elective/OPD
OR 1
OR ENT
OR 2
อัธยา
OR2
OR EYE
OR ENT
Elective/OPD
OR 6
OR CVT(OR5,9)
สิรินพร
OR ENT
Elective/OPD
OR EYE
OR CVT(OR5,9)
OR2
OR1
ภัทริยา
OR12
OR1
OR2
OR EYE
OR CVT(OR5,9)
OR ENT
รวิวรรณ
Elective/OPD
OR6
OR CVT(OR5,9)
OR2
OR1
OR EYE
กฤษฎิ์
Out side OR/research
ICU(รามา)
Chest/Cardio
OR ENT
OB(OR12,14)
Elective/OPD
ณัฐนันท์
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric(จุฬา)/Pain
Cardio/Chest
Pediatric
Elective/OPD
OB(OR12,14)
ชนาธิป
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric
OB(OR12,14)
ICU(รามา)
Chest/Cardio
กรณ์
OB(OR12,14)
ICU (รามา)
CVT(ศิริราช)
Chest/Cardio
OPD/Elective
Out side OR/research
 สิธาวีย์
OR CVT
Out side OR/research
OB(OR12,14)
Cardio/Chest
CVT(ศิริราช)
ICU (รามา)
พรวินทร์
OR6
OR ENT
OR Trauma
Out side OR/research
CVT
Pediatric
ภูมินทร์
Pediatric
OR Orthopedic
Neuro/CVT
ร.พ.เด็ก
general I
general II
จิรนันท์
Neuro(จุฬาฯ)/CVT
Pediatric
ร.พ.เด็ก
Neuro/PACU
general I
general II
สุพฤกษ์
ร.พ.เด็ก
CVT
Neuro(จุฬาฯ)/Neuro
Alternative medicine/ PACU ECT
general I
general II