Dent Anest of PMK
Skip to main content


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่ 26 พ.ค. 2563


วันที่ 26 พ.ค. 2563
1,2,7 นวลวรรณ         สิรินพร(2)   พิธาน(เช้า)(2)
5(CVT) กฤษณะ            
9(CVT) ปรีชา         ภัทธิยา   สิธาวีย์
6,12,14& RR สุวิมล(12,14)   กฤษณะ(6)      อัธยา(6)   
Eye&ENT ปกรณ์(ENT)   วรรณวิภา(EYE)      ภัควิภา(ENT)   
ORTHO 1 นัจพรรณ         ชนาธิป   
ORTHO 2 ธีรวัฒน์         กรณ์   
Consult วิริยะ            
C/S ณัฐธพงษ์         กฤษฎิ์   
นอก OR ณรงค์ศักดิ์            
Trauma -            
Pain clinic เอกสักถ์            
หมายเหตุ สิทธาพันธ์         ณัฐนันท์   รวิวรรณ
ประชุมบ่าย ภูมินทร์ลา            
หมายเหตุ
    หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านถ้ามีเหตุขัดข้องในการเลือกห้องปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อ อ.นวลวรรณโดยตรง


วันที่ เวลา เรื่อง สถานที่ อาจารย์
17 มี.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 และขอส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.ชลบุรี อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
16 มี.ค. 2563 0800-1600 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 และขอส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.ชลบุรี อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
31 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
30 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
29 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
28 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
27 ม.ค. 2563 0800-1630 อาจารย์ใหม่ เข้ารับการอบรมพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ต่างจังหวัด อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ เอกสักถ์ จันทรปรรณิก
21 ม.ค. 2563 1000-1200 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
26 ธ.ค. 2562 1200-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 ธ.ค. 2562 1200-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
18 ธ.ค. 2562 1200 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical Comprehensive Examination : MCQ ชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 2/62 ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
13 ธ.ค. 2562 0830-1630 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
12 ธ.ค. 2562 0830-2000 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
11 ธ.ค. 2562 0830-2000 ร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
26 พ.ย. 2562 0800-1630 คุมสอบ OSCE สำหรับหัตถการ(manual skills) 4 ทักษะสำหรับ นพท.นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
25 พ.ย. 2562 0800-1630 คุมสอบ OSCE สำหรับหัตถการ(manual skills) 4 ทักษะสำหรับ นพท.นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
14 พ.ย. 2562 1300-1530 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just - In - Time Learning Share & Learn ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
1 พ.ย. 2562 0800-1600 รายชื่อกรรมการจัดสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อสอบฯ โรงแรมไมด้าแกรนด์โฮเทล ทราวดี จ.นครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
31 ต.ค. 2562 0800-1600 รายชื่อกรรมการจัดสอบ MCQ ปี 3 และ MCQ ปี 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อสอบฯ โรงแรมไมด้าแกรนด์โฮเทล ทราวดี จ.นครปฐม อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
9 ต.ค. 2562 1300-1530 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning : Share & Learn ณ ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
25 ก.ย. 2562 1300-1430 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 6/62 (วันที่ 25 ก.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
17 ก.ย. 2562 0600 ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
16 ก.ย. 2562 0600 ประชุมอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
13 ก.ย. 2562 1300-1530 เรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
12 ก.ย. 2562 1300-1530 เรียนเชิญวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ก.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 9 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ส.ค. 2562 09.00-1130 ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
29 ส.ค. 2562 0900-1600 ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการจัดทำหลักสูตรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Simulation Center ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
23 ส.ค. 2562 0900 เข้าร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมสถานีฝึก ประเมินการฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ณ พุทธอุทยานแห่งชาติ เขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
22 ส.ค. 2562 07.30-1600 เข้าร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมสถานีฝึก ประเมินการฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ณ พุทธอุทยานแห่งชาติ เขาอีโต้ อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
15 ส.ค. 2562 1200-1600 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างแบบสอบคู่ขนาน (MCQ) ห้องประชุมใหญ่กุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
9 ส.ค. 2562 0800 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ MEQ และ OSCE ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทราวดี นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
8 ส.ค. 2562 0800 ประชุมสัมมนาพัฒนาข้อสอบ MEQ และ OSCE ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทราวดี นครปฐม อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
7 ส.ค. 2562 1200 ประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical Comprehensive Examination MCQ ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น 10 อาคาร พัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
1 ส.ค. 2562 1130-1600 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตร (เน้นการเขียน มคอ.3) ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ก.ค. 2562 09.00-16.00 ประชุมโครงการการพัฒนาอาจารย์สำหรับประเมินผู้ฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ Instructor ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
18 ก.ค. 2562 0830 - 1600 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ข้อสอบ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 15 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 ก.ค. 2562 0800 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 Centara Sonrisa Residences and Sriracha อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
11 ก.ค. 2562 0800 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 2560-2564 Centara Sonrisa Residences and Sriracha อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
10 ก.ค. 2562 0800-1600 เป็นวิทยากร "Tips and Tricks; Desflurane With LMA in daily practice" ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญีกรรม ชั้น ๓ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
8 ก.ค. 2562 09.00-16.00 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหารายวิชาปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. 2563 ห้องสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
3 ก.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 7 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 ก.ค. 2562 09.00-16.00 (Ubiquitous) Technology Enhanced Learning ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 ก.ค. 2562 1300-1530 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning : Share & Learn ห้องประชุมสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
2 ก.ค. 2562 09.00-16.00 (Ubiquitous) Technology Enhanced Learning ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
28 มิ.ย. 2562 0800-1600 ขอเชิญเข้าร่วม อบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกบัติการเพราวุธ และการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
27 มิ.ย. 2562 0800-1600 ขอเชิญเข้าร่วม อบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ ฝึกบัติการเพราวุธ และการประเมินผล โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จว.ชลบุรี อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 มิ.ย. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 4/62 (วันที่ 26 มิ.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
25 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การใช้งาน Google App (Google suite for education) ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
19 มิ.ย. 2562 19-21 มิ.ย.62 เวลา0800-1630 อบรมพัฒนาอาจาร์ย Teaching and learning การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม. พ.ศ. 2563 โรงแรม ไอธารา รีสอร์ธ แอนด์ สปา เพชรบุรี อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
18 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท๊ปเล็ต ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
17 มิ.ย. 2562 09.00-16.00 การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท๊ปเล็ต ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 มิ.ย. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : Osce นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 3/62 (วันที่ 12 มิ.ย.62) ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
5 มิ.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่6 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 พ.ค. 2562 09.00-16.00 การพัฒนาบทเรียน active learning บน LMS Moodle ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
29 พ.ค. 2562 09.00-16.00 การพัฒนาบทเรียน active learning บน LMS Moodle ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
28 พ.ค. 2562 0900-1600 การติดตั้งและการดูแลLMS Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
28 พ.ค. 2562 0900-1600 การติดตั้งและการดูแลLMS Moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
22 พ.ค. 2562 1200-1400 ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดการสอบ Objective Structured clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 2/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
1 พ.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 5 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
1 พ.ค. 2562 1200-1600 ประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 1/62 ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร.6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
24 เม.ย. 2562 1330 ประชุม นขต.วพม./คณะกรรมการการศึกษา วพม. ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
23 เม.ย. 2562 1300-15.30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just - In- Time Learning: Share & Learn ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
18 เม.ย. 2562 1200 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย.๖๒) ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
3 เม.ย. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 4 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 มี.ค. 2562 1330-1630 การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2561 ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 มี.ค. 2562 1200-1330 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นพท./นศพ. วพม. ณ ห้องประชุมนิรันดรวิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
อาจารย์นพดล ชื่นศิริเกษม
8 มี.ค. 2562 1330 ประชุมคณะกรรมการชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 1 ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี สถาบันพยาธิวิทยา อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
7 มี.ค. 2562 0900-1200 ประชุมเชิงปฏิบัติการ How To Use Online SAR Template : Learn and Share ระดับภาควิชา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม. ชั้น 8 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
6 ก.พ. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 2 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
30 ม.ค. 2562 1200-1400 เชิญประชุมคณะทำงานจัดการสอบ Objective Structured Clinical Examination : OSCE นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 7/61 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8 รพ.รร6 อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
16 ม.ค. 2562 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 1 ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
16 ม.ค. 2562 1330 ขอเชิญประชุม นขต.วพม./คณะกรรมการการศึกษา วพม. ครั้งที่ 1/62 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ม.ค. 2562 1300 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.ชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
9 ม.ค. 2562 1330-1530 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
19 ธ.ค. 2561 0830-1600 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยา pre-cingress workshop ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง ultrasounds โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
14 ธ.ค. 2561 0900-1600 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 ธ.ค. 2561 0900-1600 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 ธ.ค. 2561 1200 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต วพม. ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมณีณา -นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
4 ธ.ค. 2561 0900-1100 ประชุมคณะกรรมการ นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 12/61 ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
4 ธ.ค. 2561 1300-1545 อบรมหลักสูตร QA in Medical Education : Basic course ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ วรรณวิภา มาลัยทอง
อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
28 พ.ย. 2561 12.00-16.30 แจ้งกำหนดการจัดสอบ และการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมฯ OSCE (สอนเสริม OSCE)สำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 3 วงสอบ วงที่1 OPD กุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 , วงที่ 2 OPD สูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 , วงที่ 3 OPD โสต ศอ นาสิก ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
นพ.นฤชิต บุญกังวาน
23 พ.ย. 2561 0800-1200 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) :An update ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
22 พ.ย. 2561 0800-1600 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) :An update ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
21 พ.ย. 2561 1330 ประชุมคณะกรรมการ นขต.วพม. ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
15 พ.ย. 2561 0900-1600 กรรมการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
15 พ.ย. 2561 0900-1400 ประชุมเพื่อตัดสินผลงานประกวดสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมภาควิชาชีวเคมี ชั้น 5 อาคารเพชรรัตน วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
13 พ.ย. 2561 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ 11/16 ห้องประชุมณีณา - นิรันดร์ ชั้น 3 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
12 พ.ย. 2561 09.30-1200 Curriculum development with a focus on integrating simulation based- education ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
5 พ.ย. 2561 1330 - 1600 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๑๑/๖๑ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น11 อ าคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
1 พ.ย. 2561 13.30-15.30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ห้องณีณา- นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
29 ต.ค. 2561 1300-1600 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่8/61 ห้องประชุมศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ชั้น2 อาคารสมเด็จย่า 90 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
อาจารย์กฤษณะ นองเนือง
อาจารย์นพดล ชื่นศิริเกษม
26 ต.ค. 2561 0800-1600 ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบ MCQ สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี3 ปี4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
25 ต.ค. 2561 0800-1600 ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการสร้างข้อสอบ MCQ สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี3 ปี4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
19 ต.ค. 2561 1200-1500 ขอเชิญประชุม CPR ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มรูสุวรรณ อาาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น 9 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
12 ต.ค. 2561 1400-1530 ขอเชิญประชุมความคืบหน้าโครงการวิจัย PMK ห้องประชุมอาจารย์สุปรีชา ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล
10 ต.ค. 2561 1200 เชิญประชุมคณะทำงานจัดสอบ Clinical comprehensive examination: MCQ ชั้นปีที่5 ห้องประชุมย่อยกุมาร ชั้น10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 อาจารย์ณัฐธพงษ์ ภูวโชติโรจนโภคิน
27 ก.ย. 2561 0800-0900 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร "Postoperative pain control for TKA patient" ห้องประชุมอาจารย์สุปรีชา ชั้น3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
26 ก.ย. 2561 1130-1500 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอผลงานวิจัยภายในประจำปีภาค/กอง" (เชิญหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย) ห้องคราประยูร ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์
อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
18 ก.ย. 2561 0900-1600 ขอเชิญคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิสัญญีวิทยาร่วมประชุม ครั้งที่6/2561 ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น1 5 รพ.จุฬาลงกรณ์ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
14 ก.ย. 2561 1330-1530 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.รร.๖ ห้องประชุม พลเอกสกัณห์ สถิตยุทธการ กพย. ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์
อาจารย์นวลวรรณ ภูวโชติโรจนโภคิน
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
         
ชื่อ วันที่ลา ถึงวันที่ หมายเหตุ
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 28 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 25 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2563
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 18 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 18 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
ร.ท.หญิงภัควิภา สุทธิยุทธ์ 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 9 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 30 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 23 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 6 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 6 พ.ย. 2562 6 พ.ย. 2562
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 1 พ.ย. 2562 1 พ.ย. 2562
พญ.สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์ 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
ร.ต.หญิงภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 5 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 24 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 24 มิ.ย. 2562 25 มิ.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 17 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 11 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 11 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 10 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 10 มิ.ย. 2562 11 มิ.ย. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 4 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 27 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 27 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 23 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 22 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 21 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 21 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 17 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 17 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 13 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 8 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 2 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 29 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 26 เม.ย. 2562 26 เม.ย. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 17 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 26 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 21 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
ร.ท.กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ 20 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 18 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 4 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562
ร.ท.กรณ์ มัตตัญญูปีติ 21 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 21 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562
ร.ท.ณัฐนันท์ มีแก้ว 7 ม.ค. 2562 7 ม.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 3 ม.ค. 2562 3 ม.ค. 2562
พญ.ชนาธิป อาชวานนท์ 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562
ร.ต.หญิง สิธาวีย์ จิตต์ศิริ 2 ม.ค. 2562 4 ม.ค. 2562
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 2 ม.ค. 2562 4 ม.ค. 2562
ร.ต.สุพฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล 24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561
พญ.ยุพาพร เพ็ชรคงทอง 30 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561
พญ.จุฑามาศ ศรีสังข์ 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 15 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 30 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 4 ต.ค. 2561 5 ต.ค. 2561
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 14 ส.ค. 2561 14 ส.ค. 2561
ร.อ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย 31 ก.ค. 2561 1 ส.ค. 2561
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 31 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 30 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
ร.ท.ภูมินทร์ รัชโน 27 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561
นพ.นฤชิต บุญกังวาน 26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561
ร.ท.หญิงจิรนันท์ แพรอัตร์ 23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561
ร.อ.ต่อพงศ์ แม่นสำรวจการ 16 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561
543 543
543 543
543 543
543 543
543 543
       

ตารางปฎิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563


วันที่
1,2,7
5(CVT)
9(CVT)
6,12,14& RR
Eye&ENT
ORTHO 1
ORTHO 2
Consult
C/S
นอก OR
Trauma
Pain clinic
หมายเหตุ
13 เม.ย. 2563 เอกสักถ์(1,2)
สิทธาพันธ์(7)

เอกสักถ์


เอกสักถ์


สิทธาพันธ์


ปกรณ์


ปกรณ์


ปกรณ์


วรรณวิภา

ปัจเจกพล
ธนพร(เช้า)
วรรณวิภา


ณรงค์ศักด์


วิริยะ


-


กฤษณะ ลา


14 เม.ย. 2563 เอกสักถ์(1,2)
สิทธาพันธ์(7เช้า)
เอกสักถ์(1,2,7บ่าย)

เอกสักถ์(เช้า)
กฤษณะ(บ่าย)


เอกสักถ์(เช้า)
กฤษณะ(บ่าย)


สิทธาพันธ์ปกรณ์ปกรณ์ปกรณ์วรรณวิภา


ปัจเจกพล
ธนพร
วรรณวิภา-ปรีชา-กฤษณะเปิดซอง 0900-120015 เม.ย. 2563 เอกสักถ์กฤษณะกฤษณะสิทธาพันธ์ปกรณ์ปกรณ์ปกรณ์วรรณวิภา


ปัจเจกพล
วรรณวิภา-นัจพรรณ-16 เม.ย. 2563 เอกสักถ์กฤษณะกฤษณะสิทธาพันธ์ปกรณ์ปกรณ์ปกรณ์วรรณวิภา


ธนพร
วรรณวิภา-ปกรณ์-ณัฐธพงษ์ เปิดซอง 130017 เม.ย. 2563 เอกสักถ์กฤษณะกฤษณะสิทธาพันธ์ปกรณ์ปกรณ์ปกรณ์วรรณวิภา


ธนพร(เช้า)
วรรณวิภา-สุวิมล-ณรงค์ศักดิ์เข้าภารกิจ สวนจิตรหมายเหตุ
    หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านถ้ามีเหตุขัดข้องในการเลือกห้องปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อ อ.นวลวรรณโดยตรง


ตารางเวรประจำเดือน พ.ค. 2563


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
การปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
1

ณรงค์ศักดิ์
สุพฤกษ์

อัธยา
2

กฤษณะ
ภูมินทร์

อัธยา
OR 1-2-7
OR 5
OR 9
OR 6-12-14-RR
consult
ICU
Eye&ENT
ORTHO 1
C/S
นอกOR
Trauma
ORTHO 2
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
การปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
3

ณัฐธพงษ์
สุพฤกษ์

ภัควิภา
4

กฤษณะ
จิรนันท์

ภัทธิยา
5

เอกสักถ์
สุพฤกษ์

รวิวรรณ
6

ธีรวัฒน์
ภูมินทร์

ภัควิภา
7

ปรีชา
จิรนันท์

ภัทธิยา
8

ปรีชา
ภูมินทร์

รวิวรรณ
9

ธีรวัฒน์
จิรนันท์

ภัควิภา
OR 1-2-7
OR 5
OR 9
OR 6-12-14-RR
consult
ICU
Eye&ENT
ORTHO 1
C/S
นอกOR
Trauma
ORTHO 2
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
การปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
10

ปรีชา
สุพฤกษ์

ภัทธิยา
11

สิทธาพันธ์
จิรนันท์

อัธยา
12

ปรีชา
ภูมินทร์

สิรินพร
13

นวลวรรณ
จิรนันท์

อัธยา
14

เอกสักถ์
สุพฤกษ์

สิรินพร
15

วิริยะ
ภูมินทร์

ภัควิภา
16

ณรงค์ศักดิ์

ชนาธิป,กฤษฎิ์
สิรินพร
OR 1-2-7
OR 5
OR 9
OR 6-12-14-RR
consult
ICU
Eye&ENT
ORTHO 1
C/S
นอกOR
Trauma
ORTHO 2
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
การปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
17

นวลวรรณ

สิธาวีย์,กรณ์
อัธยา
18

กฤษณะ

กฤษฎิ์,ชนาธิป
สิรินพร
19

วรรณวิภา

กฤษฎิ์,กรณ์
อัธยา
20

ธีรวัฒน์

สิธาวีย์,ชนาธิป
สิรินพร
21

ณัฐธพงษ์

กรณ์,สิธาวีย์
รวิวรรณ
22

นวลวรรณ

กฤษฎิ์,ณัฐนันท์
สิรินพร
23

สิทธาพันธ์

กฤษฎิ์,กรณ์
ภัทธิยา
OR 1-2-7
OR 5
OR 9
OR 6-12-14-RR
consult
ICU
Eye&ENT
ORTHO 1
C/S
นอกOR
Trauma
ORTHO 2
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
การปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
24

วิริยะ

ณัฐนันท์,ชนาธิป
รวิวรรณ
25

สิทธาพันธ์

ณัฐนันท์,สิธาวีย์
รวิวรรณ
26

วรรณวิภา

ณัฐนันท์,สิธาวีย์
ภัทธิยา
27

ณรงค์ศักดิ์

กรณ์,กฤษฎิ์
รวิวรรณ
28

วิริยะ

ชนาธิป,ณัฐนันท์
ภัควิภา
29

ณัฐธพงษ์

ชนาธิป,กรณ์
ภัทธิยา
30

วรรณวิภา

สิธาวีย์,ณัฐนันท์
รวิวรรณ
OR 1-2-7
OR 5
OR 9
OR 6-12-14-RR
consult
ICU
Eye&ENT
ORTHO 1
C/S
นอกOR
Trauma
ORTHO 2

ตาราง Rotation แพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562


กรกฎาคม 62
สิงหาคม 62
กันยายน 62
ตุลาคม 62
พฤษจิกายน 62
ธันวาคม 62
ภัควิภา
OR7
OR Orthopedic
OR12
OR6
OR 14
OR Trauma
อัธยา
OR Orthopedic
OR7
OR14
OR Trauma
OR12
OR1
สิรินพร
OR Trauma
OR12
OR7
OR14
OR Orthopedic
OR6
ภัทริยา
OR14
Trauma
OR Orthopedic
OR7
OR6
Elective/OPD
รวิวรรณ
OR12
OR14
OR Trauma
OR Orthopedic 
OR7
OR ENT
กฤษฎิ์
Pediatric(OR2)
CVT(ศิริราช)
OR CVT
Pediatric(จุฬา)/Pain
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
ณัฐนันท์
Neuro(OR1)
Out side OR/research
OR ENT
OR CVT
CVT(ศิริราช)
ICU (รามา)
ชนาธิป
Out side OR/research
OR ENT
CVT(ศิริราช)
Pain/Pediatric(จุฬา)
OR CVT
OPD/Elective
กรณ์
OR ENT
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric (จุฬา)
Pediatric(จุฬา)/Pain
OR CVT
 สิธาวีย์
OPD/Elective
Pediatric
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
OR ENT
Pediatric(จุฬา)/Pain
พรวินทร์
OR CVT
OR Orthopedic 
Pediatric
Neuro
Pain
OB(OR12,14)
ภูมินทร์
Pain
Painless
Neuro(จุฬาฯ)/CVT
OR Trauma
Elective
Alternative medicine/ PACU ECT
จิรนันท์
Painless
Alternative medicine/CVT
Pain
Elective
OR Trauma
OR Orthopedic
สุพฤกษ์
OR Orthopedic
Pain
Painless
Elective
Pediatric
OR Trauma
มกราคม 63
กุมภาพันธ์ 63
มีนาคม 63
เมษายน 63
พฤษาคม 63
มิถุนายน 63
ภัควิภา
OR EYE
OR CVT (OR5,9)
Elective/OPD
OR 1
OR ENT
OR 2
อัธยา
OR2
OR EYE
OR ENT
Elective/OPD
OR 6
OR CVT(OR5,9)
สิรินพร
OR ENT
Elective/OPD
OR EYE
OR CVT(OR5,9)
OR2
OR1
ภัทริยา
OR12
OR1
OR2
OR EYE
OR CVT(OR5,9)
OR ENT
รวิวรรณ
Elective/OPD
OR6
OR CVT(OR5,9)
OR2
OR1
OR EYE
กฤษฎิ์
Out side OR/research
ICU(รามา)
Chest/Cardio
OR ENT
OB(OR12,14)
Elective/OPD
ณัฐนันท์
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric(จุฬา)/Pain
Cardio/Chest
Pediatric
Elective/OPD
OB(OR12,14)
ชนาธิป
Neuro
หน่วยช่วยหายใจ(รามา)
Pediatric
OB(OR12,14)
ICU(รามา)
Chest/Cardio
กรณ์
OB(OR12,14)
ICU (รามา)
CVT(ศิริราช)
Chest/Cardio
OPD/Elective
Out side OR/research
 สิธาวีย์
OR CVT
Out side OR/research
OB(OR12,14)
Cardio/Chest
CVT(ศิริราช)
ICU (รามา)
พรวินทร์
OR6
OR ENT
OR Trauma
Out side OR/research
CVT
Pediatric
ภูมินทร์
Pediatric
OR Orthopedic
Neuro/CVT
ร.พ.เด็ก
general I
general II
จิรนันท์
Neuro(จุฬาฯ)/CVT
Pediatric
ร.พ.เด็ก
Neuro/PACU
general I
general II
สุพฤกษ์
ร.พ.เด็ก
CVT
Neuro(จุฬาฯ)/Neuro
Alternative medicine/ PACU ECT
general I
general II